Juridische disclaimer

 

Kapturall Solutions, S.L. (hierna te noemen: de Eigenaar) met NIF B95733358 (Spaans fiscaal nummer), gevestigd aan de C/ Marqués de Zuya, 32, 48993, Getxo, Vizcaya, Spanje, ingeschreven in het handelsregister van Biskaje in boekdeel 5393, Folio 188, inschrijving 1 met bladnummer BI-62824, is eigenaar van de website die toegankelijk is via het URL-adres: https://www.cloudchampion.nl/ (hierna te noemen, Cloud Champion of de website, zonder onderscheid).

Voor vragen, twijfels of suggesties met betrekking tot Cloud Champion, kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres: lucas@cloudchampion.nl, of door te bellen naar het volgende telefoonnummer: (+34) 919 034 056

De hieronder ondertekende Gebruikslicentie reguleert de toegang tot en het gebruik van Cloud Champion.

 

Gebruikslicentie

 

1. Partijen

Onderhavige gebruikslicentie wordt ondertekent door enerzijds Kapturall Solutions, S.L. met NIF B95733358 (Spaans fiscaal nummer), gevestigd aan de C/ Marqués de Zuya, 32, 48993, Getxo, Vizcaya, Spanje (hierna te noemen: de Eigenaar of Kapturall, zonder onderscheid), eigenaar van de website https://www.cloudchampion.nl/ en van alle intellectuele eigendomsrechten op de hierop aangeboden software (hierna te noemen “Cloud Champion” of de website), onderworpen aan de onderhavige gebruikslicentie.

Anderzijds de Licentienemer, te weten enigerlei natuurlijke of juridische persoon die, binnen de uitvoer van een functie, beroep of commerciële activiteit stappen onderneemt die gericht zijn op het ondertekenen van onderhavige Gebruikslicentie van Cloud Champion. In geen enkel geval zal de “Licentienemer” beschouwd worden als consument of gebruiker zoals bedoeld in de definitie in artikel 3 van de LGDCU (Ley General de Consumidores y Usuarios – Spaanse consumentenwet).

 

2. Doel van de licentie

Het doel van de onderhavige Gebruikslicentie is het reguleren van de niet-exclusieve overdracht van rechten ten behoeve waarvan de Licentienemer goedkeuring heeft van Kapturall voor het gebruik van het computerprogramma of software van Cloud Champion, evenals de voorwaarden voor het gebruik hiervan.

Cloud Champion stelt de Licentienemer in staat een platform voor training, management en ondersteuning te bezoeken, voor de ontwikkeling van zijn of haar Cloud-onderneming en als partner van Microsoft. De toegang tot en het gebruik van de website is gratis.

Voornoemd managementplatform stelt de Licentienemer in staat informatie in te voeren in Cloud Champion over derden, juridisch of natuurlijk, klanten of mogelijke klanten van de Licentienemer met betrekking tot de verkoop van diensten of producten van Microsoft.

Om de uitvoer van onderhavig contract mogelijk te maken en de juiste presentatie van de dienst door de Eigenaar te garanderen, moet deze door de Licentienemer aan Microsoft verstrekte informatie mogelijk maken, te weten groothandel of distributeurs die te zijner tijd meegewerkt hebben met Kapturall (momenteel: Copaco Nederland B.V., Ingram Micro B.V., Insight Enterprises Netherlands B.V., RoutIT B.V., Also Netherlands B.V., Tech Data Netherlands B.V., en Resello B.V.), met uitzondering van de persoonsgegevens die genoemde informatie kan bevatten.

De Licentienemer kan Cloud Champion gratis via internet gebruiken, persoonlijk of via vertegenwoordigers of werknemers. Daartoe moet de Licentienemer het registratieformulier invullen dat door de website verstrekt wordt en de Gebruikslicentie en het Privacybeleid van Cloud Champion accepteren.

Het wordt begrepen dat het volgen van alle voorziene stappen voor het ondertekenen van de Licentie, evenals de aanvraag, impliceert dat de Licentienemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met enigerlei voorwaarde die Kapturall publiceert, zowel in deze Licentie als op de website, als Bijzonder Voorwaarden.

 

3. Verplichtingen van de Licentienemer

Het bezoeken en gebruiken van de website door de Licentienemer brengt enkele verplichtingen met zich mee:

 1. Het gebruiken van de website en de diensten die hierop aangeboden worden, met betrekking tot onderhavige Gebruikslicentie, de geldende wet (met name met betrekking tot intellectueel en industrieel eigendom en gegevensbescherming) en met betrekking tot de moraal, algemeen geaccepteerde goede zeden en openbare orde.
 2. Het gebruiken van Cloud Champion op een zorgvuldige, juiste en wettige wijze.
 3. Het controleren van onderhavige Gebruikslicentie, evenals andere van toepassing zijnde versies, mochten deze gewijzigd zijn.
 4. Het controleren van berichtgevingen die wij versturen naar de adressen die u ons heeft verstrekt, omdat deze belangrijke informatie kunnen bevatten.
 5. Het respecteren van de Eigenaar en op generlei wijze schenden van zijn rechten of belangen, of rechten of belangen van derden, zoals intellectuele of industriële eigendomsrechten (octrooien, merken, bedrijfsgeheimen, copyright…).
 6. Het nalaten van het gebruik van de website voor het verzamelen van informatie en materialen voor de uitvoer van activiteiten of het verlenen van diensten welke volgens de Eigenaar een duidelijke concurrentie vormt..
 7. Het nalaten van het introduceren middels enigerlei medium, van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of anderszins kwaadwillende code, gericht op het onderbreken, vernietigen of beperken van de functies van Cloud Champion.
 8. Geen gebruik maken van “reversed engineering”, decompilering of ontcijfering, of gebruik van enigerlei ander systeem om de broncode van de website te ontdekken, of enigerlei element dat onderworpen is aan onderliggende intellectuele eigendomsrechten.
 9. Het nalaten van het wijzigen, of de poging tot wijziging, van Cloud Champion, op enigerlei wijze.
 10. Niet schaden, onbruikbaar maken, overbelasten of bemoeilijken van de dienstverlening of het netwerk dat hierop is aangesloten, of het gebruik en genot van de dienstverlening door enigerlei gebruiker belemmeren.
 11. In generlei geval activiteiten ondernemen of middelen gebruiken die de verschijningsvorm of functie van Cloud Champion imiteren, ongeacht het doel dat hiermee wordt nagestreefd.
 12. Accepteren dat het gebruik van de Diensten uw exclusieve verantwoordelijkheid blijft en dat de diensten gericht zijn op professionals die, onder eigen verantwoording, de Software waarop dit contract betrekking heeft gebruiken.

 

4. Bijzondere voorwaarden voor registratie en Gebruikslicentie

 

4.1 Identificatie van de partijens

Onderhavige Bijzondere voorwaarden voor registratie worden ondertekend door enerzijds de Eigenaar en anderzijds door een juridisch gevestigd bedrijf of ondernemer die het registratieproces afrondt, met goedkeuring van de onderhavige Voorwaarden (Licentienemer).

Indien de laatste een bedrijf betreft, zal de natuurlijke persoons die zich registreert (hierna te noemen: de Vertegenwoordiger) dit doen namens de Licentienemer en verklaart deze te beschikken over voldoende goedkeuring van het bedrijf om deze registratie uit te voeren. Het verkrijgen van betreffende goedkeuring is de verantwoordelijkheid van de Vertegenwoordiger. In ieder geval zal het bedrijf, ten behoeve van alle mogelijke doeleinden, beschouwd worden als Licentienemer.

 

4.2 Acceptatie

De onderhavige Gebruikslicentie wordt beschouwd geaccepteerd te zijn door de Licentienemer indien deze op het desbetreffende Registratievakje klikt, tijdens het registratieproces op de Website. De handeling van de Vertegenwoordiger koppelt het bedrijf als Licentienemer.

 

4.3 Registratieproces

Om de registratie af te ronden moet de Vertegenwoordiger het desbetreffende formulier invullen en versturen, na acceptatie van het Privacybeleid en de Gebruikslicentie, waarbij hij of zij enige informatie verstrekt over zichzelf en het bedrijf dat hij of zij vertegenwoordigt. De Eigenaar verstuurt vervolgens een verificatiemail naar het aangegeven e-mailadres, om aldus te bevestigen dat genoemd adres correct is. Zodra het e-mailadres geverifieerd is, wordt de Licentienemer geregistreerd als abonnee bij Cloud Champion. De Eigenaar faciliteert aan de Vertegenwoordiger een toegangswachtwoord, dat veilig bewaard moet worden.

Zowel de Vertegenwoordiger als de Licentienemer verplichten zich, bij het invullen van het desbetreffende formulier tot:

 1. Het niet registreren met opzettelijk valselijke of onjuiste gegevens, of zich voordoend als derden.
 2. Het beschikken over goedkeuring om de registratie uit te voeren.
 3. Het niet verhandelen, verkopen of overdragen van de account aan derden.
 4. Het uitsluitend gebruiken van de account die op zijn of haar naam is geregistreerd.
 5. Het niet gebruiken van accounts van derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.
 6. Verantwoordelijkheid ten aanzien van enigerlei activiteit die vanaf de account uitgevoerd wordt, waarbij deze account op elk moment actueel gehouden moet worden.
 7. Het nastreven van een voldoende mate van vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens en toegangssleutels, onder aanname van schade en letsel die veroorzaakt kunnen worden door schending van dergelijke vertrouwelijkheid.
 8. Verantwoordelijkheid voor schade die derden kunnen lijden wegens niet naleving van de onderhavige Voorwaarden, of enigerlei andere voorwaarde welke van toepassing blijkt te zijn.

Op elk moment kan de Vertegenwoordiger zijn of haar accountgegevens wijzigen door middel van de configuratieopties van zijn of haar account op de website, beschikbaar onder “Mijn account”/ “Mijn profiel”, de aanwijzingen volgend die de website verstrekt (“Wijzig de gewenste informatie en druk vervolgens op de knop Bijwerken)”:

 

5. Geldigheid

 

De geldigheid van de Licentie wordt in ieder geval bepaald door de tijd waarin de Cloud Champion-dienst beschikbaar is. Dit wil zeggen dat de Licentie geldt tot het moment waarop Kapturall de dienstverlening van Cloud Champion staakt, of naar eigen goeddunken, daar het een gratis dienstverlening betreft. Desalniettemin zullen er verschillende voorafgaande waarschuwingen verstuurd worden voordat de dienstverlening geannuleerd wordt, zodat de Licentienemer zijn of haar informatie kan downloaden.

De Licentienemer kan eveneens en wanneer hij of zij dat wenst zijn of haar abonnement op de dienstverlening annuleren, waarbij de geldigheidsduur van de Licentie afhankelijk is van de wil tot blijven van de Licentienemer.

 

6. Geleverde informatie

 

Conform Wet 34/2002 van 11 juli, aangaande Maatschappelijke diensten van Informatica en Elektronische handel is Kapturall niet verantwoordelijk voor informatie die wordt opgeslagen door de Licentienemer en de systemen van dezen, als gevolg van het gebruik van de Licentie, niettegenstaande het bepaalde in het Privacybeleid van de website.

De Eigenaar biedt middels Cloud Champion een instrument waarmee de Licentienemer informatie kan invoeren over zijn of haar eigen bedrijf en over derden, ten behoeve van het garanderen van de dienstverlening van het softwaremanagement. De Eigenaar behoudt het recht voor tot het faciliteren van dergelijke informatie, met uitzondering van persoonlijke gegevens die hierin bevat zijn, aan Microsoft, groothandels en/of distributeurs die met de Eigenaar samenwerken (momenteel: Copaco Nederland B.V., Ingram Micro B.V., Insight Enterprises Netherlands B.V. en RoutIT B.V., Also Netherlands B.V., Tech Data Netehrlands B.V, en Resello B.V,).

Niettegenstaande het voorgaande kan Kapturall die gegevens bewaren waaruit verantwoordelijkheden afgeleid kunnen worden ten aanzien van de relatie met de Licentienemer.

 

7. Beschikbaarheid van de website

 

De Eigenaar probeert Cloud Champion te verbeteren en uit te breiden, evenals de inhoud en de diensten die we hierbinnen leveren. Ondanks dat is de website zoals deze op enigerlei moment getoond wordt, volgens de beschikbaarheid, beperkingen en andere bijbehorende omstandigheden.

 

8. Links en sites van derden

 

Het is mogelijk dat Cloud Champions links naar pagina’s en sites bevat die het eigendom zijn van derden. In generlei geval is de Eigenaar verantwoordelijk voor de werking of de inhoud van deze links op enigerlei moment, of voor schade of gevolgschade welke afgeleid kunnen worden uit bezoek aan dergelijke pagina’s of sites.

De Licentienemer of de Vertegenwoordiger welke een link op de Website bezoekt doet dit onder eigen verantwoordelijkheid en wil, en erkent en accepteert dat links het eigendom kunnen zijn van derden welke geen relatie hebben met Cloud Champion en de Eigenaar, waardoor het niet mogelijk is te garanderen dat er generlei informaticadreigingen, malware of virussen kunnen bestaan of dat deze onwettige inhoud of andere links op kunnen staan die op hun beurt kunnen leiden naar sites met enigerlei genoemde kenmerken.

De Eigenaar controleert noch keurt generlei functie, inhoud, publiciteit of enigerlei andere inhoud op deze sites van derden goed.

 

9. Vrijwaring van verantwoordelijkheid

 

De website wordt ter beschikking gesteld aan gebruikers van het Internet voor het gebruik en gemak en de diensten en functies van deze zijn op eigen bate en schade en naargelang de beschikbaarheid op enigerlei moment. Voor zover de wet dit toelaat zijn noch de Eigenaar, noch haar leverancier verantwoordelijk voor gederfde inkomsten en/of schade als gevolg van enigerlei kwestie of probleem met deze.

De Eigenaar werkt aan en spant zich in voor het beschermen van het systeem en de inhoud tegen binnendringen of verlies en poogt de meest gebruikte veiligheidsnormen op het Internet voor dergelijke doeleinden toe te passen, hoewel er ook situaties zijn die buiten haar macht vallen. Daarom kan geen garantie gegevens worden voor de afwezigheid van virussen of schadelijke elementen in Cloud Champion, welke met enige waarschijnlijkheid wijzigingen of storingen in het computersysteem veroorzaken (zowel software- als hardwarematig) van de Licentienemer of in de bestanden die hierop worden opgeslagen.

De Eigenaar verplicht zich niet, noch stelt zich verantwoordelijk ten aanzien van enigerlei persoon of entiteit met betrekking tot eventuele schade welke veroorzaakt kan worden door het gebruik of het nalaten van gebruik van de Software, zowel direct als indirect, inclusief onderbrekingen van werk, verlies van gegevens, economische schade of derving van inkomsten als gevolg van het gebruik van de Software. Kapturall zal evenmin instaan voor garantie of vertegenwoordiging van enigerlei soort, uitgevoerd door derden zonder voorafgaande, schriftelijke goedkeuring.

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor het niet naleven door de Licentienemers van enigerlei verplichting of afspraak aangaande deze Licentie of van enigerlei andere wetgeving of norm welke resulteert uit de toepassing hiervan.

De Eigenaar behoudt uitdrukkelijk het recht voor tot op enigerlei moment wijzigen of verwijderen van de website en/of enigerlei inhoud welke hierin wordt bevat, eigen dan wel van derden, inclusief de onderhavige Gebruikslicentie, waardoor de Licentienemer wordt aanbevolen deze regelmatig te controleren, evenals enigerlei ander welke van toepassing blijkt, voor het geval deze gewijzigd is.

De Eigenaar neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud welke verstrekt wordt door haar leveranciers, ten aanzien van de publicatie van aanbiedingen.

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Cloud Champion behoren tot de Eigenaar, evenals alle inhoud welke hierop aanwezig is (inclusief grafisch ontwerp en codes). Desalniettemin kan er inhoud van derden bestaan, in welk geval de Eigenaar goedkeuring en/of noodzakelijke licenties heeft verkregen voor de exploitatie, evenals de goedkeuring en/of licenties voor het gebruik van merken en logo’s van derden.

De inhoud van deze website, inclusief de ontwerpen, teksten, afbeeldingen en broncodes, worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. Deze mogen niet gereproduceerd, verspreid, publiekelijk gecommuniceerd of getransformeerd worden in enigerlei vorm, evenmin met bronvermelding, zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke eigenaar van de exclusieve rechten over dezen.

 

11. Schadeloosstelling

 

Het niet naleven van het bepaalde in onderhavige Voorwaarden kan de Eigenaar schade en letsel berokkenen. In dat geval zal de Licentienemer die enigerlei hierin bevatte aanwijzingen niet naleeft, zich verplichten tot het vergoeden aan de Eigenaar van enigerlei schade, letsel, verlies of kosten (zoals honoraria van advocaten of onderzoekers) welke als gevolg daarvan geleden wordt.

Indien wegens niet naleving van de Licentienemer eventuele bezwaren of procedures worden gestart tegen de Eigenaar, zal deze de Eigenaar schadeloos stellen en kan de Eigenaar eventuele uitgaven, kosten, schade of letsel als gevolg hiervan op de Licentienemer verhalen.

12. Overige zaken

 

12.1. Waarborging en interpretatie

Onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenstemming tussen de Licentienemer en de Eigenaar.

Indien de belaste Autoriteit enigerlei bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar verklaart, wordt verondersteld dat deze geïnterpreteerd dient te worden op de wijze die het meest overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling van genoemde bepaling. In elk geval zal een dergelijke verklaring geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de resterende bepalingen.

Het niet eisen door de Eigenaar van strikte naleving van enigerlei bepaling van deze Voorwaarden vormt geen vrijwaring, noch kan op enigerlei wijze geïnterpreteerd worden als het doen van afstand van deze rechten, of het recht deze in de toekomst op te eisen.

 

12.2. Taal

De gebruikte taal in onderhavige Voorwaarden is het Spaans. Als versies in andere talen verstrekt worden, is dat uitsluitend om het begrip voor de lezer gemakkelijker te maken. In geval van geschillen heeft de Spaanse taalversie voorrang. Lees hier meer.
12.3. Jurisdictie en rechtsgeldigheid

De relatie tussen de Eigenaar en de Licentienemer wordt geleid door de Spaanse wet en de verschillen of conflicten rond deze Gebruikslicentie worden bepaald in de Rechtbanken en Tribunalen van Madrid, Spanje.